ข่าวสาร
- ข่าวประชาสัมพันธ์

- คณะกรรมการ

- คู่มือการขอรับรอง

- วิธีดำเนินการมาตรฐาน

- ขั้นตอนการขอรับรอง/แบบฟอร์ม

- ข่าวสาร/กิจกรรม
การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์และการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฯ::
การอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์และการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฯ
1)
เอกสารประกอบการอบรมและกำหนดการ
2) คลิปการอบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 
3) คลิปการอบรมหลักสูตรหลักการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการขอรับรองมาตรฐานคณะกรรมการฯ ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
4) ภาพการอบรม