ข่าวสาร
- ข่าวประชาสัมพันธ์

- คณะกรรมการ

- คู่มือการขอรับรอง

- วิธีดำเนินการมาตรฐาน

- ขั้นตอนการขอรับรอง/แบบฟอร์ม

- ข่าวสาร/กิจกรรม
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์::


ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์