ข่าวสาร
- ข่าวประชาสัมพันธ์

- คณะกรรมการ

- คู่มือการขอรับรอง

- วิธีดำเนินการมาตรฐาน

- ขั้นตอนการขอรับรอง/แบบฟอร์ม

- ข่าวสาร/กิจกรรม
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ::


ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน
1. บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
2. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3  ชุด
   2.1 แบบใบคำร้องขอรับพิจารณาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
   2.2 แบบใบคำร้องขออนุมัติใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน
3. ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 3 ชุด (แนบเฉพาะกรณีเป็นการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วิจัย)
4. ส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องทาง E-mail : research_cmru@hotmail.com