ข่าวสาร
- ข่าวประชาสัมพันธ์

- คณะกรรมการ

- คู่มือการขอรับรอง

- วิธีดำเนินการมาตรฐาน

- ขั้นตอนการขอรับรอง/แบบฟอร์ม

- ข่าวสาร/กิจกรรม


  • ขอเชิญอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์และการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฯ
  • การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • อ่านต่อ »